ALGEMENE VERKOOPS - EN LEVERINGSVOORWAARDEN VITRA ("AV&L")

1.               Definities

1.1             Consument: iedere natuurlijke persoon die bij overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

1.2             Klant: de Consument, Koper en Wederverkoper die van Vitra producten koopt en/of aan wie Vitra diensten verleent uit hoofde van een tussen partijen gesloten overeenkomst, bevattende deze AV&L.

1.3             Koper: iedere onderneming of rechtspersoon (en aldus niet de Consument, noch Wederverkoper) die bij overeenkomsten handelt voor doeleinden die binnen haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

1.4             Wederverkoper: de natuurlijke dan wel rechtspersoon die van Vitra producten koopt en/of aan wie Vitra diensten verleent met het oog op werderverkoping, uit hoofde van een tussen partijen gesloten overeenkomst, bevattende deze AV&L;

2.               Vitra

2.1             Voor bestellingen geplaatst bij Vitra Nederland:

Vitra (Nederland) B.V.

De Oude Molen 2

1184 VW Ouderkerk aan de Amstel

Nederland

t:  +31 20 517 44 44

www.vitra.com

2.2             Voor bestellingen geplaatst bij Vitra Belgium:

NV Vitra Belgium SA

Woluwelaan 137

1831 Diegem

België

t: +32 2 725 84 00

www.vitra.com

2.3             Vitra Nederland en Vitra Belgium, samen Vitra.

3.               Toepasselijkheid

3.1             Met ingang van 1 januari 2016, zijn deze AV&L van toepassing op alle offertes opgemaakt door Vitra alsook op alle verkoopsovereenkomsten gesloten tussen Vitra en de Klant.

4.               Offertes en overeenkomsten

4.1             Een bestelling kan enkel worden geplaatst bij Vitra. Vitra sluit geen overeenkomsten op afstand.

4.2             Afbeeldingen en beschrijvingen in prospectussen, prijslijsten en catalogi zijn indicatief en niet bepalend voor de uitvoering van de producten,  onder meer waar het de houtstructuur, kleurnuances en productaanpassingen betreft. Voor een speciale uitvoering van een product dient afzonderlijk een offerte aan Vitra te worden gevraagd.

4.3             Alle offertes van Vitra gelden steeds als een vrijblijvend aanbod, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat zij als onherroepelijk aanbod van Vitra gelden.

4.4             Offertes komen, behoudens indien Vitra anders heeft verklaard, automatisch te vervallen indien zij niet binnen 10 werkdagen na de op de offerte vermelde datum door de Klant zijn aanvaard.

4.5             Offertes van Vitra kunnen door de Klant uitsluitend schriftelijk worden aanvaard. Alle orders worden na acceptatie door Vitra schriftelijk bevestigd. Vitra behoudt zich het recht voor wijzigingen in een bestelling te weigeren of deze te aanvaarden. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijnen van de oorspronkelijke bestelling vervallen en vervangen worden door de vooropgestelde leveringstermijnen van de nieuwe bestelling. Vitra is bovendien gerechtigd eventuele meerkosten in rekening te brengen.

4.6             Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

5.               Levering

5.1             Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in het bezit van Vitra zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht door de Klant en ontvangen door Vitra.

5.2             Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft de Klant niet het recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de Klant Vitra schriftelijk heeft verzocht hem de levering te verrichten binnen een aanvullende redelijke termijn en Vitra ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen heeft voldaan.

5.3             De in offertes en prijslijsten vermelde leveringstermijnen worden zo accuraat mogelijk gegeven. De Koper en Wederverkoper kunnen bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijn niet de ontvangst of de betaling der producten weigeren, noch de desbetreffende bestelling annuleren, noch vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, van Vitra eisen.

5.4             Indien een overeenkomst betrekking heeft op meerdere producten kan de levering voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de Klant gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

5.5             Alle leveringen geschieden franco depot Klant, d.w.z. dat Vitra er zich toe verbindt de bij haar gekochte goederen te transporteren naar en te leveren op het adres van haar Klant of, in uitzonderlijke situaties, op de door deze laatste aangeduide leveringsplaats.

5.6             Het risico op beschadiging of vernietiging van de gekochte goederen gaat pas over op de Klant éénmaal deze goederen werden afgeleverd op het adres van deze laatste of, in uitzonderlijke situaties, op de door deze laatste aangeduide leveringsplaats.

5.7             De Klant is verplicht de levering van het artikel te accepteren in de periode die is aangegeven in Vitra’s orderbevestiging, die ten minste 14 dagen voordien aan de Klant wordt verzonden. Indien de Klant de levering later wenst te ontvangen, wordt hem een vergoeding voor opslagkosten in rekening gebracht gelijk aan 0,5 % van het factuurbedrag van het product voor iedere maand of gedeelte daarvan dat het product bij Vitra opgeslagen blijft.

5.8             Indien de Klant producten bij eerste aanbieding weigert in ontvangst te nemen is Vitra gerechtigd de producten voor rekening van de Klant  op te slaan en te vorderen dat de producten alsnog binnen 8 dagen in ontvangst worden genomen. Blijft de Klant dan opnieuw in gebreke, dan is Vitra gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de Klant te ontbinden. In dat geval is de Klant gehouden Vitra, naast vergoeding van alle door Vitra gemaakte kosten, een schadevergoeding te betalen ten bedrage van 25% van de factuurwaarde exclusief BTW van de ten onrechte niet in ontvangst genomen producten.

6.               Klachten

6.1             Klachten met betrekking tot de afgeleverde hoeveelheid en/of andere bij de levering zichtbare gebreken dienen terstond op de bijhorende documenten te worden vermeld en schriftelijk ter kennis van Vitra te worden gebracht.

6.2             Klachten met betrekking tot niet bij de levering zichtbare gebreken dienen door de Klant schriftelijk en duidelijk omschreven, binnen vijf (5) dagen na levering, bij Vitra te worden ingediend.

6.3             De Klant verbindt er zich toe de eventuele transportschade meteen na de levering mee te delen, zodat Vitra desgevallend onverwijld kan optreden t.a.v. de vervoerder. Indien de Klant nalaat eventuele transportschade tijdig te melden, zal Vitra niet gehouden zijn tot vergoeding van dergelijke transportschade aan de Klant.

7.               Garantie

7.1             Vitra verleent gedurende een periode van 2 jaar na aflevering een garantie op het materiaal en de constructie, behoudens indien enig defect het gevolg is van (i) onjuist gebruik of nalatigheid door de Klant, (ii) of indien reparaties zijn verricht door de Klant of door een derde (niet Vitra) aangewezen door de Klant, (iii) of indien veranderingen aan de producten zijn aangebracht. Geen garantie wordt echter gegeven met betrekking tot glas, textiel, leder, marmer, vernis en fineerwerk.

7.2             Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en geringe verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking in de door Vitra geleverde producten kunnen niet als gebrek gelden en geven de Klant geen grond voor aanspraken jegens Vitra.

7.3             In geval enig defect onder deze garantieclausule valt, is Vitra uitsluitend gehouden om, volgens haar keuze, onderdelen of het betreffende product te herstellen of te vervangen. Iedere aansprakelijkheid van Vitra voor andere schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4             Niettegenstaande enige andere bepaling in deze AV&L, doet de door Vitra verstrekte garantie niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen i.v.m. de conformiteit van de goederen die de Consument in het kader van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden.

8.               Prijzen

8.1             De prijzen van Vitra zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.

8.2             Vitra is gerechtigd om mits schriftelijke kennisgeving de prijzen aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering c.q. de betaling optredende wijzigingen in de prijsbepalende factoren, zoals (niet limitatief) grondstofprijzen, rente, lonen en valutawisselkoersen.

8.3             Vitra is steeds gerechtigd de prijzen onverwijld aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

8.4             Indien de Consument niet akkoord gaat met de prijsverhoging kan deze de overeenkomst zonder enige vergoeding opzeggen.

8.5             De in offerte genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

8.6             Vitra zal instaan voor de transportkosten, vervoersverzekering, vervoertaksen (vrachtkosten). Deze worden niet gedragen door de Klant. Bij opdrachten met een factuurwaarde exclusief BTW van minder dan EUR 275,00 berekent Vitra orderkosten. Deze orderkosten bedragen EUR 30,00 netto exclusief BTW per order. Deze orderkosten zijn niet van toepassing voor onderdelen en reparaties.

8.7             Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in prijslijsten, folders, prospectussen, catalogussen, advertenties e.d. binden Vitra niet.

9.               Betaling

9.1             Betaling van de facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum door de Klant aan Vitra te geschieden.

9.2             Betaling dient te geschieden door middel van een wettig betaalmiddel, zoals giraal geld of debetkaart. Wissels of cheques en andere waardepapieren behoeft Vitra niet als betaling te accepteren.

9.3             Vitra heeft het recht contante betaling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, alsook om haar leveringsverplichting op te schorten zolang de Klant niet aan een desbetreffend verzoek heeft voldaan, c.q. eerdere facturen onbetaald heeft gelaten.

9.4             De Koper en Wederverkoper zullen door het loutere verstrijken van de vervaldag van de factuur in gebreke gesteld zijn, de Consument, na schriftelijke voorafgaande ingebrekestelling.

9.5             Elke factuur die niet of onvolledig op de vervaldag is betaald, geeft aanleiding tot het aanrekenen van moratoire intresten of rente aan de conventionele rente of intrestvoet van 1 % per maand op het uitstaande bedrag en dit tot de dag van de integrale betaling van dit bedrag.

9.6             Alle door Vitra te maken kosten tot behoud en uitoefening  van haar rechten, zo onder meer  de kosten ontstaan wegens niet- of laattijdige betaling, vallen ten laste van de Klant.

9.7             Indien de factuur niet op de vervaldag werd betaald, zal de Klant tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het niet-betaalde factuurbedrag, met een minimum van 250 Euro.

9.8             Iedere betaling van de Klant wordt vooreerst toegerekend op eventueel gemaakte invorderingskosten en gerechtskosten, daarna op de vervallen intresten of rente, en vervolgens op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.

9.9             Indien de Klant enige verplichting uit deze overeenkomst jegens Vitra niet nakomt, heeft Vitra het recht om de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en andere overeenkomsten op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Vitra op schadevergoeding van de Klant:

9.10           Indien de Klant Vitra verzoekt om tijdelijke opslag van de bestelde producten, is Vitra gerechtigd hiervoor kosten vermeerderd met winstopslag in rekening te brengen. Tijdelijke opslag ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

9.11           Vitra behoudt zich bij alle opdrachten het recht voor een bankgarantie, dan wel borgstelling of een vooruitbetaling te verlangen, tot maximaal het volledige factuurbedrag inclusief BTW. Om de kredietwaardigheid van de Koper of Wederverkoper te kunnen beoordelen maakt Vitra gebruik van een toonaangevend bedrijf in Credit Management Services.

10.             Eigendomsvoorbehoud

10.1           De geleverde goederen blijven eigendom van Vitra zolang alle uit hoofde van de leveringen verschuldigde bedragen, inclusief conventionele intresten of rente, forfaitair schadebeding en eventuele gerechtskosten niet door de Klant zijn voldaan.

10.2           Het risico op beschadiging, verlies of tenietgaan van de goederen gaat evenwel over op de Klant van zodra de goederen bij hem zijn afgeleverd.

10.3           Zolang de Klant de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan, verbindt hij zich er toe de geleverde goederen bepaalbaar en individualiseerbaar te houden, alsook dus de goederen niet te bewerken of te verwerken. De Klant is verplicht de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Vitra op eerste aanzegging ter inzage te geven.

10.4           Wanneer de geleverde, maar nog niet betaalde goederen zouden beschadigd worden of verloren of tenietgaan en de Klant hierdoor op één of andere wijze een schuldvordering zou bekomen op een derde, dan aanvaardt de klant dat deze schuldvordering van rechtswege wordt overgedragen aan Vitra.

11.             Overmacht

11.1           Vitra is niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van haar verplichtingen in geval van overmacht.

11.2           Onder overmacht worden verstaan omstandigheden met betrekking tot materialen en/of personen en/of toeleveranciers waarvan Vitra zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer of niet onmiddellijk van Vitra kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer (niet limitatief) in aanmerking: oorlog, vijandelijkheden en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden, door partijen niet te voorziene technische complicaties, de omstandigheid dat Vitra een prestatie die van belang is, in verband met een door derden te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, mobilisatie, terrorisme, opstand, uitsluiting, slecht weer, belemmering van het spoor- en wegverkeer of van het vervoer met andere transportmiddelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verlies, beschadiging of onklaar raken van transportmiddelen, in het algemeen omstandigheden, die storend werken op de regelmatige productie en aflevering van de producten enz.

11.3           Indien Vitra door overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst jegens de Klant niet kan nakomen is de Klant niet gerechtigd haar verplichtingen uit andere overeenkomsten op te schorten.

11.4           Indien de overmachtssituatie ten minste 3 maanden heeft geduurd, kan ieder der partijen de desbetreffende overeenkomst waarop die verplichtingen betrekking hebben, respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, ontbinden, zonder dat Vitra schadeplichtig zal zijn.

12.             Aansprakelijkheid

12.1           Niettegenstaande enige andere bepaling in deze AV&L, sluit geen van beide partijen haar aansprakelijkheid uit voor:

(a)             bedrog, opzettelijke tekortkoming of grove schuld;

(b)             schade toegebracht aan goederen, gewoonlijk bestemd voor gebruik of verbruik in de privésfeer en door het slachtoffer hoofdzakelijk gebruikt voor gebruik of verbruik in de privésfeer, veroorzaakt door defecte producten geleverd in het kader van deze AV&L;

(c)             overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door defecte producten geleverd in het kader van deze AV&L.

De in artikel 12.1 (b) en (c) vermelde aansprakelijkheden gelden evenwel niet en zijn aldus uitgesloten indien de schade wordt veroorzaakt, door zowel een gebrek in het product, als door schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

12.2           De aansprakelijkheid van Vitra voor schade berokkend aan de Klant in het kader van onderhavige tussen partijen gesloten overeenkomst, bevattende deze AV&L, is betreffende alle door Vitra geleverde producten en diensten onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende producten zijn geleverd of de betreffende werkzaamheden zijn verricht, met een algemeen maximum van EUR 100.000,- per schadegeval.

12.3           De aansprakelijkheid van Vitra voor indirecte of gevolgschade, bijvoorbeeld wegens gederfde winst, alsmede vergoeding van schade van derden is uitgesloten

12.4           In zoverre zulks wettelijk is toegestaan, gelden de hierboven beschreven aansprakelijkheidsbeperkingen in hoofde van Vitra ook ten aanzien van de Consument.

13.             Opschorting

13.1           Indien de Klant jegens Vitra in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen:

(a)             zijn alle verplichtingen van Vitra tot nakoming automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de Klant hetgeen hij opeisbaar verschuldigd is volledig heeft voldaan (betaling van eventuele kosten als bedoeld in artikel 9 lid 5 en eventuele rente als bedoeld in artikel 9 lid 7 daaronder begrepen);

(b)             is Vitra gerechtigd van de Klant onmiddellijke betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie, af te geven door een te goeder naam en faam bekend staande bankinstelling.

13.2           Vitra is gerechtigd alvorens een overeenkomst na te komen volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door de Klant te verlangen indien aannemelijk is dat deze zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

14.             Retourzendingen

14.1           Onverminderd de toepassing van artikel 7 van onderhavige algemene voorwaarden kunnen verkochte producten in beginsel niet worden teruggenomen, noch omgeruild. De Klant is slechts gerechtigd geleverde producten aan Vitra te retourneren na schriftelijke toestemming van Vitra.

15.             Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

15.1           De door de Klant aan Vitra toevertrouwde persoonsgegevens (waaronder naam, adres, e-mail adres en andere contactgegevens) zullen door Vitra steeds worden verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Nederlandse Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Vitra verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar Klanten enkel met het oog op de verwerking van bestellingen, de levering van gevraagde producten, alsook om haar andere verplichtingen onder de tussen partijen gesloten overeenkomst na te komen.

15.2           De Klant erkent en aanvaardt dat Vitra de persoonsgegevens van de Klant bekend maakt aan andere gelieerde maatschappijen binnen het Vitra-concern alsook aan dealers of expediteurs, indien en voor zover zulks noodzakelijk is voor de doeleinden hierboven omschreven. Een dergelijke bekendmaking zal steeds gebeuren overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de bepalingen omtrent vertrouwelijkheid en beveiliging van de verwerking. Vitra zal persoonsgegevens van de Klant nooit bekendmaken aan commerciële handelaars in adressen. Als wereldwijd opererende onderneming moet Vitra de persoonsgegevens van Klanten naar andere landen kunnen overdragen, bijvoorbeeld als de centrale server waarop de gegevens worden opgeslagen, zich in een ander land bevindt. Persoonsgegevens worden alleen overgedragen aan landen die behoorlijke gegevensbescherming garanderen. Gegevens kunnen ook worden overgedragen aan landen die geen lid zijn van de Europese Unie.

15.3           Overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving omtrent gegevensbescherming, heeft de Klant een recht: (i) op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben; en (ii) om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan per post, telefoon of e-mail. De contactgegevens van Vitra voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming zijn:

(a)             Voor Vitra Nederland:

info@vitra.nl

(b)             Voor Vitra Belgium:

info@vitra.be

16.             Nietigheid

16.1           Indien een bepaling uit de AV&L of uit een overeenkomst tussen Vitra en de Klant nietig is of door welke andere oorzaak dan ook niet kan worden toegepast, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of ongeldige bepaling.

16.2           Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.

16.3           In het geval dat een bepaling uit de AV&L of uit een overeenkomst die tussen Vitra en de Klant is gesloten nietig of ongeldig is, behouden de overige bepalingen van de AV&L, respectievelijk de overeenkomst (zoveel als mogelijk) onverminderd hun geldigheid.

17.             Afwijkende voorwaarden

17.1           Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Vitra is bevestigd. Indien Vitra schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de AV&L voor het overige van kracht.

18.             Toepasselijk recht, bevoegde rechter

18.1           Eventuele geschillen  tussen Vitra en de Klant welke niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht, ook die betreffende de invordering van verschuldigde sommen, zullen in eerste instantie voorgelegd worden aan:

(a)             de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Amsterdam voor wat betreft geschillen tussen Vitra Nederland en de Klant;  en

(b)             de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel voor wat betreft geschillen tussen Vitra Belgium en de Klant.

Vitra behoudt evenwel de mogelijkheid  om haar vordering in te leiden voor de Rechtbank van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de Klant.

18.2           Op overeenkomsten waarop deze AV&L betrekking hebben en geschillen die daaruit voortvloeien tussen

(a)             Vitra Nederland en de Klant, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 (Weens Koopverdrag);

(b)             Vitra Belgium en de Klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 (Weens Koopverdrag);

Mijn selectie

Er zitten geen producten in je selectie

Kies het aantal:


E-mail

Vul uw e-mailadres in:


E-mail verzonden

Je selectie is verzonden.U staat op het punt deze bestelling te finaliseren, weet u het zeker?


Bestel

U staat op het punt deze bestelling te finaliseren, weet u het zeker?


Bedankt

Uw bestelling is geplaatst.


Oeps

Er zijn niet langer genoeg items op voorraad.U kan deze bestelling in optie nemen t.e.m. 28/04/2021


Bedankt

Uw optie werd geregistreerd.


Naar mijn opties

Oeps

Er zijn niet langer genoeg items op voorraad.


Bevestiging

Uw opties zijn aangepast.


Uitloggen

U wordt uitgelogd en verbonden met de B2C sectie van Vitra Circle.


Opgelet

Selecteer minimaal één product.