Algemene voorwaarden van toepassing op iedere aankoop bij Vitra Circle en op de aankoop van gebruikte artikelen

Vitra Circle Store, Brussel

Laatste update: augustus 2021

 

1. TOEPASSINGSGEBIED

Volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen in onze Circle Store gevestigd aan de Bazellaan 8 te 1140 Evere, België (“Circle Store”) en op alle aankopen van gebruikte artikelen via onze website “brussels.vitracircle.com” (“Website”).

De algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen ons, de nv Vitra Belgium sa, met maatschappelijke zetel gevestigd aan de Woluwelaan 137 te 1831 Diegem, België (“Vitra”, “ons” of “wij”) en de klant, en gelden in de versie die van toepassing is op het moment van aankoop, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2. WEERGAVE EN AANBOD

De weergave van de goederen in onze Circle Store en op de Website vormt geen wettelijk bindend aanbod, maar een vrijblijvende uitnodiging om een aankoopbod te doen. Misverstanden in de etikettering zijn niet uitgesloten en kunnen Vitra niet worden toegerekend. Voor verkoop via de Website verwijzen wij u naar de aanvullende voorwaarden in paragraaf 9 hieronder.

 

3. BETALING

De betaling van de goederen gebeurt door middel van Maestro- of kredietkaart. De betaling met Maestro- of kredietkaart is evenwel op grond van de nakoming van de overeenkomst. VITRA BELGIUM aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

 

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat de klant de koopprijs volledig heeft betaald.

 

5. GEBRUIKTE ARTIKELEN

5.1

De gebruikte items worden te koop aangeboden zoals ze worden tentoongesteld. Bij het bepalen van de prijs wordt rekening gehouden met de leeftijd en de staat van deze artikelen.

VITRA is jegens de klant aansprakelijk voor elk verborgen gebrek dat bestaat bij de overdracht van de zaak aan de consument en dat zich manifesteert binnen twee jaar  te rekenen vanaf deze overdracht. De klant dient VITRA op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming uiterlijk 2 maanden n a de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.

In afwijking hiervan verjaren de in artikel 6 genoemde vorderingen binnen de wettelijke termijnen.

Gebruikte artikelen vertonen tekenen van gebruik. Deze gebruikssporen vormen geen gebrek.

Voor de verkoop via de Website wordt verwezen naar de aanvullende voorwaarden in paragraaf 9 hieronder.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

VITRA is enkel verantwoordelijk voor de haar toerekenbare niet-uitvoering van één of meerdere contractuele verbintenissen, terwijl de goede uitvoering van het contract principieel mogelijk zou zijn.

De niet-uitvoering van één of meerdere contractuele verbintenissen zal dus niet gezien worden als een wanprestatie voor zover deze niet-uitvoering, dan wel vertraging, rechtstreeks te wijten is aan een geval van overmacht. VITRA zal in dat geval de klant hiervan onverwijld informeren.

De bepalingen in de wet van 25 februari 1991 omtrent de aansprakelijkheid voor producten met gebreken zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de klant en Vitra. Indien de schade werd veroorzaakt door zowel een gebrek in het product als door de schuld van de schadelijder of de persoon voor wie de schadelijder verantwoordelijk is, kan VITRA er evenwel niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Voor alle andere tekortkomingen kan VITRA enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van haar eigen opzet, haar grove schuld of voor die van haar aangestelden of gedelegeerden.

 

7. GEGEVENSBESCHERMING

Wij verzamelen, verwerken of gebruiken persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons privacybeleid, dat de koper te allen tijde kan raadplegen op https://brussels.vitracircle.com/nl/privacybeleid, of steeds bij ons kan opvragen.

 

8. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN TERRITORIALE BEVOEGDHEID

Het Belgische recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

Indien de klant een onderneming is, bepaalt onze maatschappelijke zetel de territoriaal bevoegde rechtbank. Wij hebben echter ook de vrijheid om de klant-onderneming desgevallend in diens vestigingsplaats te dagvaarden.

 

9. BIJZONDERE VOORWAARDEN M.B.T. AANKOPEN VIA DE WEBSITE (“CLICK & COLLECT”)

9.1. ONLINE AANKOOPPROCES
De klant kan door middel van een ‘klik met de muis’ goederen in de virtuele winkelmand plaatsen. Daar heeft hij de mogelijkheid om de gekozen goederen te bekijken en zijn gewenste bestelling op deze wijze te controleren. Door op de knop “aankoopbod uitbrengen” te klikken, doet de klant een bindend aanbod voor de totstandkoming van een koopovereenkomst met betrekking tot de producten die eerder naar het virtuele winkelwagentje zijn verplaatst. De klant is door dit aanbod gebonden voor de duur van de in de productbeschrijving aangegeven periode. Het aankoopbod van de klant wordt elektronisch doorgestuurd naar Vitra en de klant ontvangt onverwijld een elektronische bevestiging van het uitgebrachte aankoopbod per e-mail. Vitra wijst er evenwel uitdrukkelijk op dat de bevestiging van de ontvangst van het uitgebrachte aankoopbod geen aanvaarding van het betreffende aankoopbod inhoudt. Het aankoopbod is pas aanvaard en een overeenkomst tussen de klant en Vitra komt pas tot stand door op een later tijdstip door Vitra per e-mail verzonden bevestiging van de aanvaarding van de bestelling of door afhaling van de producten door de klant.

9.2. AFHALING VAN GOEDEREN
Artikelen die online worden gekocht via onze Website kunnen rechtstreeks worden afgehaald bij de Circle Store gevestigd aan de Bazellaan 8 te 1140 Evere, België, op vrijdag tussen 8u en 15u en zaterdag van 9u tot 17u. Wij bieden geen verzendingsmogelijkheid. Indien wij een termijn voor de afhaling aangeven, dient deze termijn gerespecteerd te worden. Wij kunnen de beschikbaarheid van het aangekochte artikel in de Circle Store niet langer garanderen indien het artikel niet wordt afgehaald binnen de aangegeven termijn van 1 maand.

9.3. HERROEPING

Klanten die aankopen doen die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige activiteit (“consument” of “u”) hebben een herroepingsrecht zoals hieronder uiteengezet.

Herroepingsrecht

Overeenkomstig art. Art. VI.47. van het Wetboek Economisch Recht heeft u het recht om de koopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Deze termijn gaat in op de datum waarop u de goederen fysiek in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient per brief of per e-mail een sluitende verklaring met vermelding van uw beslissing tot herroeping van de koopovereenkomst te sturen naar nv Vitra Belgium sa, Woluwelaan 137, 1831 Diegem, België (vitracircle@vitra.com). Het staat u tevens vrij, zonder dat dit een verplichting uitmaakt, het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken. De consument wordt geacht zijn herroepingsrecht binnen de voormelde termijn te hebben uitgeoefend indien hij de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat deze termijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

 

Indien u de koopovereenkomst herroept, zal Vitra uw betaling onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na de datum waarop Vitra uw verklaring van herroeping heeft ontvangen, terugstorten. Voor deze terugbetaling zal Vitra dezelfde betalingsmethode gebruiken als degene die u voor de betaling van de aankoop van het (de) product(en) heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval zullen er u kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. Vitra heeft echter wel het recht om de terugbetaling op te schorten tot het moment waarop wij het (de) product(en) hebben ontvangen of tot het moment waarop u het bewijs levert dat u het (de) product(en) heeft geretourneerd.

U verbindt zich ertoe het (de) product(en) per post of persoonlijk aan Vitra te retourneren, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen de 14 dagen na de datum waarop u Vitra op de hoogte hebt gesteld van uw herroeping van de koopovereenkomst. U wordt geacht aan deze termijn te hebben voldaan als en wanneer u het (de) product(en) vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen verstuurt. De kosten die met de retourzending van het (de) product(en) gepaard gaan zijn uitsluitend en integraal voor rekening van de consument. U dient bij de retourzending een kopie van uw factuur of afleveringsbon toe te voegen. De consument alleen is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen wanneer die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bijzondere vermeldingen

Het herroepingsrecht geldt niet voor contracten voor de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften.

Winkelmand Artikel verwijderd. Herstellen
  • No products in the cart.